Вести

| 04.10.2001 - 2:00h

Заустављање бесправне градње у Општини Нови Београд

Грађевинска инспекција Скупштине општине Нови Београд увела је од 1. септембра 2001. године дежурства на терену и истог дана је започела акција контролисања на најугроженијим локацијама, на Лединама и у Виноградској улици. Том приликом су описани објекти (двадесет и један) на којима су затечени градитељи како изводе радове без грађевинске дозволе, а међу њима и објекат Николе Симића, власника »Месне индустрије Симић«. Тада је свима наређено да обуставе даљу изградњу, што су сви и учинили, па и Никола Симић који је на захтев и у присуству инспекције затрпао ископани ров за подрум и уклонио машине са градилишта. Инспекцијска контрола, 8. септембра 2001. године, утврдила је да су сви опоменути инвеститори испоштовали налог инспекције, осим Николе Симића, који је у периоду од недељу дана поново ископао подрум (обима 5×10 квадратних метара и 2 метра дубине), темељне јаме и излио тракасте темеље у укупном габариту објекта 10×20 квадратних метара. Све то је констатовано записником грађевинског инспектора. Записник је потписао и господин Симић. Истом приликом је утврђено да инвеститор, Никола Симић, припрема наставак радова јер довози шлеперима велике количине грађевинског материјала довољног за изградњу више етажа, без обзира на стална упозорења грађевинске инспекције да то не ради.
Затим су решењем обустављени сви радови, а инвеститору је остављен законски рок од 30 дана за прибављање грађевинске дозволе.
Због уоченог наставка радова само на том објекту појачана је контрола на простору Ледина. Поновном инспекцијском контролом 22. септембра 2001. године, на лицу места је констатовано да Никола Симић није испоштовао донето решење, већ је наставио са радовима и изградио објекат до висине приземне етаже са остављеним арматурним везама за следеће етаже. Записник инспекције је господин Симић и том приликом потписао.
Због непоштовања донетог решења о обустави радова, а у складу са важећим законским прописима (члан 51. Закона о изградњи) донето је решење о рушењу дела објекта изграђеног после обуставе радова, које је Николи Симићу лично уручено 24. септембра 2001. године. Истог дана је грађевински инспектор поднео кривичну пријаву ИВ општинском тужилаштву.
Следећа инспекцијска контрола била је 26. септембра 2001. године када је инвеститор затечен и фотографисан са радницима на објекту како припрема бетонирање прве плоче. Том приликом је лично примио обавештење да је за 2. октобар 2001. године заказано извршење донетог решења о рушењу.
Грађевинска инспекција Општине Нови Београд је, 27. септембра 2001. године, уз присуство представника Министарства грађевина и урбанизма и Градске грађевинске инспекције, поново затекла Николу Симића са радницима како финализира припреме за бетонирање прве плоче. И тада је инвенститор поново упознат са тим да мора прекинути свако извођење радова, јер ће му све бити срушено.
Према Изменама и допунама Закона о изградњи, које је усвојила Скупштина Републике Србије, бесправна градња се третира као кривично дело, за које је предвиђена кривична одговорност, како за инвенститора, тако и за извођача.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд