Pravna pomoć

Potrebna dokumentacija:

– Lična karta – na uvid

Mesto prijema stranaka: kancelarija br. 89 i 90-drugi sprat

Radno vreme sa strankama: radnim danom 08,30-13.00

 

 

Prijem stranaka

– usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa teritorije gradske opštine Novi Beograd na osnovu usmenog, ličnog zahteva i to  svakog radnog dana  od  8,30 do 13,00 časova.

– za sastavljanje podnesaka za sudske i druge državne organe ( tužbe, žalbe, molbe, punomoćja, ugovore, predloge, urgencije, sporazume, prijave, krivične prijave…) se zakazuje izrada po prijemu stranke za prvi slobodni termin.

Da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć građani prilažu dokument,

kojim se potvrđuje status i to :

 Za korisnike novčane pomoći preko Centra za socijalni rad

Dostaviti: Rešenje centra za socijalni rad

 Za nezaposlena lica

Dostaviti: uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili uverenje ( potvrdu ) RF PIO

 Za zaposlene, koji primaju minimalnu zaradu

Dostaviti: potvrdu poslodavca o primanjima

 Za penzionere sa najnižom penzijom

Dostaviti: poslednji ček od penzije

 Za lica, koja ostvaruju prava u postupku ostvarivanja prava vezanih za svojstvo ratnih ili mirnodopskih invalida, invalida rada ili porodičnog invalida;

Dostaviti: rešenje o invalidnosti

 Za izbegla i raseljena lica

Dostaviti:izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica, prijavu boravka i ličnu kartu

Za sva ostala lica – naknada za usluge pružanja pravne pomoći iznosi 50% od iznosa predviđenog Tarifom o nagradama i naknadama za rad advokata, na osnovu čl. 12. Statuta gradske opštine Novi Beograd (Sl. list grada Beograda, br. 3/11 i 33/13-prečišćen tekst );  Odluke o pružanju pravne pomoći u gradskoj opštini Novi Beograd (Sl. list grada Beograda, br.28/06 ).

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd