Овера преписа

Потребна документација:

– Оригинал документа на увид

– Најмање 2 фотокопије

– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Једна копија остаје у архиви Општине

Републичка административна такса: 690 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Наведена такса важи за један примерак и један лист. За сваки

следећи оверени полутабак (лист А4 формата) плаћа се по 390 дин.

Место предаје документације: шалтери od 5 do11

Место решавања предмета: шалтери od 5 do11

Радно време са странкама: радним даном 07-19.00

Суботом од 08-14

Телефон за информације: 011 785-0-785

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ГО НОВИ БЕОГРАД У УЛ. ЈУРИЈА ГАГАРИНА

БР.81 (БЛОК 70) пружа напред наведене услуге радним данима у времену од

08-16 часова.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд