Uprava Gradske opštine Novi Beograd

Načelnik Uprave

Emilija Bjeletić

 • rukovodi radom Uprave
 • stara se o zakonitosti, efikasnosti i ažurnosti rada Uprave
 • stara se o obezbeđivanju uslova rada, međusobnoj saradnji odeljenja i službi i saradnji sa organima republike i grada
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uz saglasnost predsednika opštine
 • priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Veće i predsednik opštine
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih
 • vodi disciplinski postupak protiv zaposlenih i izriče disciplinske mere
 • podnosi izveštaje o radu Skupštini opštine, Veću i predsedniku opštine
 • u upravnom postupku rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica Uprave
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu Skupštine opštine, predsednika opštine i Veća.

Zamenik načelnika Uprave

Milka Marinković

 • obavlja poslove po nalogu i ovlašćenju
 • zamenjuje načelnika Uprave
 • u odsustvu načelnika obavlja sve poslove iz delokruga rada Uprave
Osnovne organizacione jedinice u okviru kojih se obavljaju poslovi Uprave Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Uprava) su:
 • Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove
 • Odeljenje za društvene delatnosti
 • Odeljenje za inspekcijske poslove
 • Odeljenje za opštu upravu
 • Odeljenje za budžet i finansije
 • Odeljenje za građevinske i komunalne poslove, i investiciono projektovanje
 • Služba za zajedničke poslove
 • Služba za skupštinske i normativne poslove
 • Služba mesnih zajednica
 • Kabinet predsednika gradske opštine

Radi objedinjavanja sličnih poslova i njihovog uspešnijeg izvršavanja u okviru organizacionih jedinica, mogu se obrazovati druge unutrašnje celine pod nazivom „odsek“, „referat“ i sl.

U okviru Uprave obavljaju se poslovi planiranja odbrane, civilne zaštite i postupanja u  vanrednim situacijama u skladu sa posebnim zakonom.

 • Upravom rukovodi načelnik Uprave.
 • Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja.
 • Službom rukovodi šef službe.
 • Odsekom rukovodi šef odseka.
 • Kabinetom rukovodi šef kabineta.
 • Povereništvom rukovodi poverenik.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd