Служба за скупштинске и нормативне послове

Послови службе:

 • Обавља стручне и организационе послове за Скупштину, председника, Веће градске општине, њихова радна тела и начелника Управе и то:
 • припремање седница и обрада аката усвојених на седницама
 • чување изворних докумената о раду Скупштине, председника и Већа градске општине и вођење евиденције о одржаним седницама
 • сачињавање одговора на дописе упућене председнику и Већу градске општине
 • вођење бележака и записника са састанака који се одржавају у згради Градске општине, уколико за то нису задужена остала одељења и службе
 • обављање административно-техничких послова за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
 • послови у вези са применом Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • праћење прописа за које је надлежна локална самоуправа и усаглашавање аката са измењеном законском регулативом
 • припремање нормативних и других аката која се односе на рад Скупштине и њених радних тела, старање о законитости правних аката Скупштине и Већа градске  општине
 • пружање стручне помоћи организационим јединицама Управе у припреми нацрта прописа и  других аката из делокруга њихове надлежности
 • давање правних мишљења Скупштини и Већу градске општине о законитости правних и других аката које припрема  Управа градске општине;
 • обрађивање општих аката и материјала у вези са положајем градске општине и других питања у вези са функционисањем система локалне самоуправе
 • вођење евиденције службених гласила и стручне литературе која се прибавља за потребе Градске општине

Шеф службе:
Весна Радуновић

Одсек за скупштинске и нормативне послове

Шеф одсека:
Сандра Милијановић

 • организује и одговара за рад Одсека,
 • стара се о законитом, благовременом обављању  послова и пуној запослености извршилаца,
 • парафира дописе, акта, записнике и нацрте правних  аката у припреми који се подносе  шефу Службе,
 • помаже шефу Службе у вршењу контроле  процеса  при обављању послова из
 • делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду запослених и подноси месечне  извештаје
 • о присутности на раду шефу Службе,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Управе.

 

Одсек за послове начелника Управе

Шеф одсека:

 

 • организује и одговара за рад Одсека,
 • врши контролу и усклађивање појединачних  правних акта које доноси начелник Управе
 • даје правна тумачења и мишљења о појединачним  правним актима која потписује начелник Управе
 • припрема дописе и одговоре на сложена правна  акта за начелника Управе,
 • стара се о законитом, благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца,
 • парафира извештаје о раду који се подносе шефу Службе,
 • помаже шефу Службе у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду запослених и подноси месечне  извештаје  о присутности на раду  шефу Службе,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Управе

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд