Odeljenje za opštu upravu

Poslovi Odeljenja:

 • pisarnica i arhiva;
 • izdavanje potvrda o životu i uverenja o izdržavanim licima za sve korisnike penzija koji imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine;
 • overa potpisa rukopisa i prepisa;
 • pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava;
 • vođenje biračkog spiska;
 • poslovi u vezi sprovođenja izbora i referenduma;
 • obavlja stručno-tehničke poslove za komisiju koja sprovodi popis stanovništva za teritoriju gradske opštine;
 • tehnički poslovi vezani za unapređenje rada Uprave;
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.

Načelnik odeljenja
Marko Stefanović

 • rukovodi radom Odeljenja
 • stara se o blagovremenom i zakonitom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • donosi plan i program rada Odeljenja i sačinjava izveštaje o realizaciji programa rada
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu načelnika Opštinske uprave

Odsek za opštu upravu

Šef odseka
Irena Džudović

 • Neposredno koordinira i usmerava rad izvršilaca
 • Stara se o radnoj disciplini i blagovremenom i stručnom obavljanju poslova
 • Učestvuje u radu na pripremama i sprovođenju izbora, referenduma i slično
 • Učestvuje u izradi materijala i propisa za oblast opšte uprave
 • Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske Uprave

Odsek pisarnice i arhive

Šef odseka
Milan Pavković

 • Organizuje i unapređuje rad pisarnice i arhive
 • Stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju posla i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • Utvrđuje raspored rada
 • Podnosi izveštaje o radu načelniku Odeljenja i načelniku Opštinske uprave po čijim nalozima obavlja i druge poslove

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd