Одељење за општу управу

Послови Одељења:

 • писарница и архива;
 • издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за све кориснике пензија који имају пребивалиште на територији градске општине;
 • овера потписа рукописа и преписа;
 • пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 • вођење бирачког списка;
 • послови у вези спровођења избора и референдума;
 • обавља стручно-техничке послове за комисију која спроводи попис становништва за територију градске општине;
 • технички послови везани за унапређење рада Управе;
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.

Начелник одељења
Марко Стефановић

 • руководи радом Одељења
 • стара се о благовременом и законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • доноси план и програм рада Одељења и сачињава извештаје о реализацији програма рада
 • обавља и друге послове у складу са законом и по налогу начелника Општинске управе

Одсек за општу управу

Шеф одсека
Ирена Џудовић

 • Непосредно координира и усмерава рад извршилаца
 • Стара се о радној дисциплини и благовременом и стручном обављању послова
 • Учествује у раду на припремама и спровођењу избора, референдума и слично
 • Учествује у изради материјала и прописа за област опште управе
 • Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске Управе

Одсек писарнице и архиве

Шеф одсека
Милан Павковић

 • Организује и унапређује рад писарнице и архиве
 • Стара се о законитом и благовременом обављању посла и пуној запослености извршилаца
 • Утврђује распоред рада
 • Подноси извештаје о раду начелнику Одељења и начелнику Општинске управе по чијим налозима обавља и друге послове

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд