Одељење за инспекцијске послове

Послови Одељења:

 • инспекцијски надзор Комуналне инспекције над извршавањем закона и прописа Града који се односе на: обављање комуналних делатности; одржавање стамбених зграда; одржавање и чишћење јавних површина; опште уређење града; услове и начин постављања привремених објеката; градске пијаце;  држање домаћих животиња; кућни ред у стамбеним зградама; радно   време; одржавање јавних зелених површина; градску канализацију и градски водовод
 • старање о одржавању комуналног реда у градској општини, спровођење   прописа којима се уређује комунални ред и издавање одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине, вршење  инспекцијског надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком  Скупштине града
 • инспекцијски надзор грађевинске инспекције над спровођењем одредаба   Закона о планирању и изградњи
 • доношење решења за рушење објеката који су изграђени или се граде без одобрења за изградњу или рушења за извођење радова, налога за обуставу радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу или  решењу за извођење радова, доношење решења о затварању градилишта уколико се објекат гради, односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе, као и друге мере прописане законом
 • спровођење извршења по правоснажним решењима грађевинске инспекције о уклањању бесправно подигнутих објеката, или његовог дела
 • предлагање програма уклањања објеката и одговора за његово извршење
 • вршење надзора над коришћењем објеката
 • вршење послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Градска општина
 • вођење управног поступка у предметима грађевинске и комуналне инспекције.

 

Начелник Одељења

 • припрема програм рада и руководи радом Одељења
 • стара се о законитости и благовременом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • потписује акта Одељења
 • заказује принудна извршења
 • даје стручно мишљење из делокруга рада Одељења
 • сачињава периодичне извештаје о раду Одељења
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

Одсек комуналне инспекције

Шеф Одсека
Јадранка Петровић

 • доноси програм и план рада инспекције
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • организује рад Одсека
 • решава сложене предмете из делокруга рада
 • сарађује са другим органима
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ :

Контролне листе су документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је овлашћена инспекција.

BAŠTA- Kontrolna lista 1

RADNO VREME ZANATSTVO I TRGOVINA-Kontrolna lista 1

RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA-Kontrolna lista 1

(2) PRIVREMENI OBJEKTI -Kontrolna lista 1

PIJACE obaveze korisnika-Kontrolna lista 2

KUĆNI RED Kontrolna lista 1

KORIŠĆENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA:

kontrolna lista 1

Kontrolna lista 2

DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Kontrolna lista 1

kontrolna lista 2

kontrolna lista 3

Kontrolna-lista-4

DIMNICARSKE USLUGE: Kontrolna lista 1

Balon hale

TEZGE I DRUGI POKRETNI PRIVREMENI OBJEKTI

КОНТРОЛНЕ  ЛИСТЕ- Одржавање чистоће:

Контролна листа бр 1- Обезбеђивање континуитета ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр 2- Кућно смеће ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр 3- Чишћење и прање јавних површина ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр 4- Кућно смеће ( обавезе корисника)

Контролна листа бр 5- Чишћење јавних површина ( обавезе корисника)

Контролна листа бр 6- Заштита чистоће на јавним површинама

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ- Комунални ред:

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 1

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 2

KOMUNALNI RED- kontrolna lista 3

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 4

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 5

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 6

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 8

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 9

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ- Оглашавање:

Kontrolna lista 1

kontrolna lista 2

 

НАПОМЕНА: Контролне листе по којима поступају инспекције Управе града Београда налазе се на линку https://portal.beograd.gov.rs/komisija/KontrolneListe.html

 

 

Одсек грађевинске инспекције

Шеф Одсека

 • доноси програм и план рада инспекције
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • организује рад Одсека
 • решава сложене предмете из делокруга рада
 • сарађује са другим органима
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ :

Контролне листе су документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је овлашћена инспекција.

Контролна листа 1-Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

контролна листа 2- За редован инспекцијски надзор по решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

контролна листа 3-За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

контролна листа 4-За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

контролна листа 5-За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

 

Одсек за извршење

Шеф Одсека
Ненад Динић

 •  Доноси предлог плана рада одсека
 •  Стара се о законитом и благовременом обављењу послова и пуној запослености извршилаца
 • Организује рад одсека
 • Решава сложене предмете из делокруга рада
 • Сарађује са другим органима
 • Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд