Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

Poslovi Odeljenja:

 • Vršenje upravno pravnih poslova koji se odnose na eksproprijaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta i objekata ili administrativni prenos
 • upravno- pravni poslovi u ponovnim postupcima vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF-a, obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komisiju za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevima za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda
 •  vođenje postupaka po ranije utvrđenim nadležnostima u postupcima utvrđivanja prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, izuzimanja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, poništaja rešenja o izuzimanju, započetih a neokončanih  postupaka iz oblasti nadziđivanja, pretvaranja i pripajanja  zajedničkih prostorija u stanove  i poslovni prostor
 •  vođenje postupaka po zahtevima stranaka za poništaj rešenja o eksproprijaciji ili administrativnom prenosu
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komisiju koja sprovodi postupak javnog nadmetanja odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup odnosno otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada radi izgradnje objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, kao i postupak davanja u zakup odnosno otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada neposrednom pogodbom radi legalizacije objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine
 • sprovođenje postupaka sporazumnog određivanja naknade po pravosnažnosti rešenja o izuzimanju odnosno eksproprijaciji nepokretnosti
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju
 • izrada i zaključivanje aneksa ugovora o otkupu
 • evidencija opštinske imovine i pripremanje dokumentacije za uknjižbu nepokretnosti Gradske opštine
 • geodetski poslovi
 • upravno-pravni poslovi u vezi iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije
 • sprovođenje izvršnog postupka iseljenja
 • evidentiranje odluka o konstituisanju skupština zgrada i njihovih predsednika u skladu sa propisanom dokumentacijom.

Načelnik Odeljenja

 

 • rukovodi radom Odeljenja
 • stara se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • raspoređuje poslove i daje izvršiocima uputstva za postupanje
 • donosi programe rada Odeljenja
 • daje stručna mišljenja iz delokruga rada Odeljenja
 • podnosi periodične izveštaje o radu
 • potpisuje ugovore o otkupu stana i akta Odeljenja
 • rešava složene imovinsko-pravne i stambene predmete
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

Odsek za imovinsko-pravne poslove

Šef odseka

 

 • organizuje rad Odseka
 • stara se o zakonitom, blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • rešava složene imovinsko-pravne predmete
 • učestvuje u izradi informacija i izveštaja
 • sprovodi postupak otkupa stanova i izrađuje ugovore o otkupu
 • postupa po zamolnicama drugih organa
 • vodi evidenciju o predmetima
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Uprave i načelnika Odeljenja

Odsek za stambene poslove

Šef odseka

Svetlana Denda

 

 • organizuje rad Odseka
 • stara se o zakonitom, blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • rešava složene predmete iz stambene oblasti
 • izrađuje odluke o dodeli stanova i kredita
 • izrađuje ugovore o zakupu stanova i ugovore o kreditu
 • izrađuje odluke o prenosu prava zakupa
 • priprema materijal za stambenu komisiju i učestvuje u njenom radu
 • sačinjava izveštaje i daje informacije o stanju predmeta
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Uprave i načelnika Odeljenja

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd