Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Послови Одељења:

 • Вршење управно правних послова који се односе на експропријацију неизграђеног грађевинског земљишта и објеката или административни пренос
 • управно- правни послови у поновним поступцима враћања земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а, обављање стручних и административних послова за Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа
 •  вођење поступака по раније утврђеним надлежностима у поступцима утврђивања права коришћења на неизграђеном градском грађевинском земљишту у државној својини, изузимања неизграђеног градског грађевинског земљишта, поништаја решења о изузимању, започетих а неокончаних  поступака из области надзиђивања, претварања и припајања  заједничких просторија у станове  и пословни простор
 •  вођење поступака по захтевима странака за поништај решења о експропријацији или административном преносу
 • обављање стручних и административних послова за Комисију која спроводи поступак јавног надметања односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине
 • спровођење поступака споразумног одређивања накнаде по правоснажности решења о изузимању односно експропријацији непокретности
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију
 • израда и закључивање анекса уговора о откупу
 • евиденција општинске имовине и припремање документације за укњижбу непокретности Градске општине
 • геодетски послови
 • управно-правни послови у вези исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије
 • спровођење извршног поступка исељења
 • евидентирање одлука о конституисању скупштина зграда и њихових председника у складу са прописаном документацијом.

Начелник Одељења

 

 • руководи радом Одељења
 • стара се о законитом и благовременом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • распоређује послове и даје извршиоцима упутства за поступање
 • доноси програме рада Одељења
 • даје стручна мишљења из делокруга рада Одељења
 • подноси периодичне извештаје о раду
 • потписује уговоре о откупу стана и акта Одељења
 • решава сложене имовинско-правне и стамбене предмете
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

Одсек за имовинско-правне послове

Шеф одсека

 

 • организује рад Одсека
 • стара се о законитом, благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • решава сложене имовинско-правне предмете
 • учествује у изради информација и извештаја
 • спроводи поступак откупа станова и израђује уговоре о откупу
 • поступа по замолницама других органа
 • води евиденцију о предметима
 • обавља и друге послове по налогу начелника Управе и начелника Одељења

Одсек за стамбене послове

Шеф одсека

Светлана Денда

 

 • организује рад Одсека
 • стара се о законитом, благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • решава сложене предмете из стамбене области
 • израђује одлуке о додели станова и кредита
 • израђује уговоре о закупу станова и уговоре о кредиту
 • израђује одлуке о преносу права закупа
 • припрема материјал за стамбену комисију и учествује у њеном раду
 • сачињава извештаје и даје информације о стању предмета
 • обавља и друге послове по налогу начелника Управе и начелника Одељења

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд