Одељење за грађевинске и комуналне послове, и инвестиционо пројектовање

Послови Одељења:

 • доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800м2 бруто развијене грађевинске површине;
 • издавање потврде о пријави радова;
 • израда решења о формирању комисије за технички преглед и издавање одобрења за употребу објекта;
 • доноси решења којима се одобрава извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
 • издаје извод спецификације из техничке документације за стамбени и пословни простор,
 • издаје решења о одређивању броја за стамбени и пословни простор
 • давање мишљења на урбанистичке планове који се односе за територију Општине;
 • предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова;
 • одлучује о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом Града
 • припремање и израда планова и издавање одобрења за постављање привремених објеката киосци, мањи монтажни објекти, тезге, летње баште, улични мобилијар и др.);
 • издавање одобрења за постављање реклама и рекламних паноа;
 • издавање одобрења за сечу стабала;
 • издавање одобрења за постављање забавних паркова и циркуса;
 • планирање и предузимање мера у случају елементарних и других непогода;
 • заштита и унапређење животне средине;
 • праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине;
 • послови дефинисања еколошких проблема и утврђивање приоритета;
 • учествовање у изради локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП);
 • учествовање у изради стратегије развоја општине са аспекта животне средине;
 • израда еколошке карте општине;
 • учествовање у спровођењу еколошких акција општине;
 • други послови у складу са законом и Статутом града.
 • предлагање програма, спровођење инвестиционих пројеката развоја градске општине и старање о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини
 • припремање и координирање послова везаних за реализацију инвестиционих пројеката који се односе на објекте школа и вртића (осим капиталног одржавања) и објеката чији је оснивач градска општина
 • предлагање мера за уређење и одржавање јавних површина (зелене површине, пешачке комуникације и површине, игралишта, објекти јавне расвете и саобраћајних знакова и др.)
 • предлагање мера за уређење и одржавање изгледа стамбених зграда, укључујући спровођење мера енергетске ефикасности и одрживог развоја
 • учествовање у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Градске општине Нови Београд, давање мишљења и инцијатива за спровођење планова од интереса за Градску општину

Начелник одељења

Марија Лековић

 • организује рад Одељења
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • доноси план и програм рада Одељења
 • потписује сва акта Одељења
 • даје стручна мишљења из делокруга рада Одељења
 • решава сложене предмете из делокруга рада Одељења
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

Одсек за грађевинске послове

Шеф Одсека
Владимир Угреновић

 • организује рад Одсека
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • решава сложене предмете из делокруга рада Одсека
 • парафира акта Одсека
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Управе

Одсек за комуналне послове

Шеф Одсека
Слађана Гаврић

 • организује рад Одсека
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • решава сложене предмете из делокруга рада Одсека
 • парафира акта Одсека
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Управе

Одсек за инвестиционо пројектовање

Шеф Одсека
Валерија Поповић

 • предлагање програма, спровођење инвестиционих пројеката развоја градске општине и старање о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини
 • припремање и координирање послова везаних за реализацију инвестиционих пројеката који се односе на објекте школа и вртића (осим капиталног одржавања) и објеката чији је оснивач градска општина
 • предлагање мера за уређење и одржавање јавних површина (зелене површине, пешачке комуникације и површине, игралишта, објекти јавне расвете и саобраћајних знакова и др.)
 • предлагање мера за уређење и одржавање изгледа стамбених зграда, укључујући спровођење мера енергетске ефикасности и одрживог развоја
 • учествовање у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Градске општине Нови Београд, давање мишљења и инцијатива за спровођење планова од интереса за Градску општину

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд