Odeljenje za društvene delatnosti

Poslovi Odeljenja:

 • izdavanje uverenja o obavljanju delatnosti za regulisanje radnog staža;
 • otvaranje radnih knjižica, ažuriranje podataka u radnoj knjižici;
 • staranje o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola;
 • praćenje broja upisane dece u prvi razred osnovne ili specijalne škole;
 • pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja-staratelja čije dete ne pohađa, odnosno neredovno pohađa nastavu u skladu sa zakonom;
 • utvrđivanje mera zaštite i bezbednosti dece i učenika u skladu sa zakonom;
 • organizovanje poslova koji se odnose na: prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km, i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4km od sedišta škole, i pohađanja osnovne škole; prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;
 • praćenje stanja i pružanje pravne pomoći u oblasti obrazovanja; organizacija dodela nagrada i priznanja učenicima osnovnih i srednjih škola;
 • obrađivanje dokumentacije za učeničke i studentske kredite i stipendije;
 • praćenje i predlaganje mera za podsticanje razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma;
 • učestvovanje u izgradnji i održavanju sportskih objekata i ustanova čiji je osnivač opština, obezbeđivanje uslova za održavanje sportskih takmičenja;
 • praćenje razvoja turizma na teritoriji gradske opštine;
 • donošenje rešenja o materijalnom obezbeđenju članova porodica lica na odsluženju vojnog roka, o refundiranju troškova sahrane za socijalno ugrožena i nezbrinuta lica i ekshumacijama na teritoriji opštine;
 • obavljanje poslova u vezi sa strategijom i akcionim planom politike za mlade grada, učestvovanje u izradi akcionog plana za mlade gradske opštine i obezbeđivanje funkcionisanja Kancelarije za mlade;
 • obavljanje poslova boračko-invalidske zaštite;
 • saradnja sa ustanovama kulture, fondovima i fondacijama čiji je osnivač gradska opština;
 • praćenje i predlaganje mera za održavanje spomenika koji nije proglašen za kulturno dobro, spomen-ploče ili skulpturalnog dela koje se nalazi  na teritoriji gradske opštine;
 • saradnja sa socijalno-humanitarnim organizacijama i predlaganje mera za ostvarivanje i unapređenje zaštite ljudskih prava;
 • obavljanje poverenih poslova Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, izrada i realizacija akcionog plana za izbegla i interno raseljena lica;
 • pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći radu Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku;
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.

Načelnik Odeljenja
Olga Đurišić

 • organizuje rad Odeljenja
 • stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • potpisuje akta Odeljenja
 • donosi program rada Odeljenja i radi izveštaje o realizaciji programa rada
 • daje stručna mišljenja iz delokruga rada Odeljenja
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

Odsek za društvene delatnosti

Šef Odseka
Sanja Bogdanov

 • organizuje rad Odseka
 • stara se o blagovremenom i zakonitom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • rešava složene predmete iz delokruga rada
 • sarađuje sa drugim organima i organizacijama
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

Odsek za boračku i invalidsku zaštitu

Šef Odseka
Lalić Borka

 • organizuje rad odseka
 • -stara se o blagovremenom i zakonitom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • rešava složene predmete iz oblasti boračko invalidske zaštite
 • sarađuje sa drugim organima,organizacijama i mesnim zajednicama u vezi sa boračko-invalidskom zaštitom
 • vodi komisiju za stambena pitanja boraca i invalida
 • obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd