Odeljenje za budžet i finansije

Poslovi Odeljenja:

 • pripremanje i izrada nacrta odluke o budžetu, rebalansu budžeta i privremenom finansiranju opštine;
 • pripremanje uputstava koja sadrže smernice za izradu budžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
 • izrada predloga finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika;
 • izrada periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta;
 • izrada tromesečnih kvota za izvršenje budžeta;
 • izrada predloga rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće, stalne budžetske rezerve i promene aproprijacije;
 • praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade;
 • davanje mišljenja na programe poslovanja indirektnih budžetskih korisnika;
 • izrada izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta;
 • upravljanje gotovinskim sredstvima, plasmanom i finansijskim obavezama;
 • upravljanje, evidentiranje i popis finansijske i nefinansijske imovine;
 • finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja;
 • pripremanje zahteva za otvaranje i zatvaranje budžetskih računa;
 • pripremanje, kontrola i izvršavanje zahteva za plaćanje;
 • vođenje glavne knjige trezora, pomoćnih knjiga i evidencija;
 • izrada završnog računa budžeta, konsolidovanog završnog računa i završnog računa indirektnih budžetskih korisnika;
 • obračunavanje zarada i naknada zarada;
 • izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom;
 • vođenje poslovnih knjiga za indirektne budžetske korisnike;
 • izrada obrasca za Registar zaposlenih;
 • upravljanje finansijskim sredstvima kroz program RINO;
 • vršenje administrativno-tehničkih poslova u vezi sa postupcima nabavki;
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.

Načelnik odeljenja:
Katarina Čubrić

 • organizuje rad Odeljenja
 • stara se o blagovremenom, zakonitom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • donosi plan i program rada Odeljenja i podnosi izveštaj o realizaciji programa
 • sarađuje sa drugim organima i organizacijama opština, Grada i Republike
 • daje stručna mišljenja iz delokruga rada Odeljenja
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave, Opštinskog veća i predsednika Opštine

Odsek za budžet

Šef Odseka

 • organizuje i odgovara za rad Odseka,
 •  stara se o blagovremenom, zakonitom,izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca u Odseku,
 • donosi program i plan rada Odseka,
 • obavlja složene finansijsko-analitičke poslove,
 •  učestvuje u pripremi i izradi nacrta Odluke o privremenom budžetu, rebalansu i budžetu,
 • izrađuje izveštaje o izvršenju budžeta – šestomesečne, devetomesečne i godišnje,
 • sarađuje sa drugim organima i organizacijama opština, Grada i Republike,
 • pomaže načelniku Odeljenja u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz  delokruga rada Odseka,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu  zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje  o prisutnosti na radu načelniku Odeljenja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Uprave.

Odsek za trezor

Šef Odseka:
Miloš Galić

 •  organizuje i odgovara za rad Odseka,
 • donosi program i plan rada Odseka, stara se o blagovremenom, zakonitom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca u Odseku,
 • izrada periodičnih i završnih konsolidovanih računa direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava,
 • obavlja složene finansijsko-analitičke poslove, obavlja poslove plasmana slobodnih budžetskih sredstava i poslove obračuna zarada i drugih primanja,
 • koordinira i kontroliše funkcije trezora vezane za kontrolu priliva prihoda i izvršavanje rashoda,
 • stara se o rokovima i zahtevima vezanim  za finansijsko izveštavanje,
 • sarađuje sa drugim organima i organizacijama opština, Grada i Republike,
 • pomaže načelniku Odeljenja u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz delokruga rada Odseka,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje o prisutnosti na radu  načelniku Odeljenja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Uprave.

Odsek za finansijske poslove direktnih korisnika

 

Šef Odseka
Stojana Petrović

 • organizuje rad Odseka,
 • stara se o blagovremenom, zakonitom   obavljanju poslova i punoj zaposlenosti  izvršilaca u Odseku,
 • učestvuje u izradi finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika,
 • učestvuje u izradi konsolidovanog godišnjeg izveštaja,
 • stara se o zakonitoj i namenskoj upotrebi finansijskih sredstava,
 • vrši kontrolu dokumentacije dostavljene na isplatu,
 • sarađuje sa drugim organima, organizacijama opština, Grada i Republike,
 • pomaže načelniku Odeljenja u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz delokruga rada Odseka,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje o prisutnosti na radu  načelniku Odeljenja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika  Odeljenja i načelnika Uprave

Odsek za poslove javnih nabavki

Šef Odseka:
Tatjana Đukić

 

 • organizuje rad Odseka
 • stara se o blagovremenom, zakonitom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca,
 • obavlja stručne i analitičke poslove i poslove pripreme akata u vezi  sprovođenja postupka javnih nabavki
 • izrađuje plan nabavki
 • stara se o pravilnom sprovođenju postupka javnih nabavki
 • priprema izveštaje o zaključenim ugovorima
 • prati propise koji regulišu problematiku u vezi  javnih nabavki
 • periodično dostavlja izveštaje o radu predsedniku gradske opštine, načelniku Uprave, načelniku odeljenja i Upravi za javne nabavke
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja,načelnika Uprave i predsednika gradske opštine.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd