Одељење за буџет и финансије

Послови Одељења:

 • припремање и израда нацрта одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине;
 • припремање упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
 • израда предлога финансијских планова директних буџетских корисника;
 • израда периодичних извештаја о извршењу буџета;
 • израда тромесечних квота за извршење буџета;
 • израда предлога решења о одобравању средстава из текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације;
 • праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде;
 • давање мишљења на програме пословања индиректних буџетских корисника;
 • израда извештаја о извршењу прихода и расхода буџета;
 • управљање готовинским средствима, пласманом и финансијским обавезама;
 • управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине;
 • финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања;
 • припремање захтева за отварање и затварање буџетских рачуна;
 • припремање, контрола и извршавање захтева за плаћање;
 • вођење главне књиге трезора, помоћних књига и евиденција;
 • израда завршног рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна и завршног рачуна индиректних буџетских корисника;
 • обрачунавање зарада и накнада зарада;
 • извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом;
 • вођење пословних књига за индиректне буџетске кориснике;
 • израда обрасца за Регистар запослених;
 • управљање финансијским средствима кроз програм РИНО;
 • вршење административно-техничких послова у вези са поступцима набавки;
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.

Начелник одељења:
Катарина Чубрић

 • организује рад Одељења
 • стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • доноси план и програм рада Одељења и подноси извештај о реализацији програма
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике
 • даје стручна мишљења из делокруга рада Одељења
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, Општинског већа и председника Општине

Одсек за буџет

Шеф Одсека

 • организује и одговара за рад Одсека,
 •  стара се о благовременом, законитом,извршавању послова и пуној запослености извршилаца у Одсеку,
 • доноси програм и план рада Одсека,
 • обавља сложене финансијско-аналитичке послове,
 •  учествује у припреми и изради нацрта Одлуке о привременом буџету, ребалансу и буџету,
 • израђује извештаје о извршењу буџета – шестомесечне, деветомесечне и годишње,
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике,
 • помаже начелнику Одељења у вршењу контроле процеса  при обављању послова из  делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду  запослених и подноси месечне  извештаје  о присутности на раду начелнику Одељења,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Управе.

Одсек за трезор

Шеф Одсека:
Милош Галић

 •  организује и одговара за рад Одсека,
 • доноси програм и план рада Одсека, стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца у Одсеку,
 • израда периодичних и завршних консолидованих рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава,
 • обавља сложене финансијско-аналитичке послове, обавља послове пласмана слободних буџетских средстава и послове обрачуна зарада и других примања,
 • координира и контролише функције трезора везане за контролу прилива прихода и извршавање расхода,
 • стара се о роковима и захтевима везаним  за финансијско извештавање,
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике,
 • помаже начелнику Одељења у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду запослених и подноси месечне  извештаје о присутности на раду  начелнику Одељења,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Управе.

Одсек за финансијске послове директних корисника

 

Шеф Одсека
Стојана Петровић

 • организује рад Одсека,
 • стара се о благовременом, законитом   обављању послова и пуној запослености  извршилаца у Одсеку,
 • учествује у изради финансијских планова директних и индиректних корисника,
 • учествује у изради консолидованог годишњег извештаја,
 • стара се о законитој и наменској употреби финансијских средстава,
 • врши контролу документације достављене на исплату,
 • сарађује са другим органима, организацијама општина, Града и Републике,
 • помаже начелнику Одељења у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду запослених и подноси месечне  извештаје о присутности на раду  начелнику Одељења,
 • обавља и друге послове по налогу начелника  Одељења и начелника Управе

Одсек за послове јавних набавки

Шеф Одсека:
Татјана Ђукић

 

 • организује рад Одсека
 • стара се о благовременом, законитом обављању послова и пуној запослености извршилаца,
 • обавља стручне и аналитичке послове и послове припреме аката у вези  спровођења поступка јавних набавки
 • израђује план набавки
 • стара се о правилном спровођењу поступка јавних набавки
 • припрема извештаје о закљученим уговорима
 • прати прописе који регулишу проблематику у вези  јавних набавки
 • периодично доставља извештаје о раду председнику градске општине, начелнику Управе, начелнику одељења и Управи за јавне набавке
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења,начелника Управе и председника градске општине.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд