Kabinet predsednika

Poslovi Kabineta predsednika gradske opštine

 • Stručni, savetodavni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi vezani za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Sazivanje i pripremanje kolegijuma i drugih radnih sastanaka predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine gradske opštine;
 • Priprema materijala o kojima odlučuje predsednik i zamenik predsednika gradske opštine;
 • Evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Raspoređivanje akata, predmeta i sređivanje dokumentacije vezane za aktivnost predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Izrada kalendara aktivnosti predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Informisanje, protokol i komunikacija za potrebe predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada Skupštine gradske opštine;
 • Saradnja sa medijima radi informisanja šire javnosti;
 • Izrada pres klipinga;
 • Poslovi Servisnog centra u vezi komunikacije sa građanima;
 • Drugi poslovi po nalogu predsednika i zamenika predsednika gradske opštine.

Šef kabineta:
Tatjana Kitanović

Odsek za poslove servisnog i prijemnog centra

Šef odseka
Đorđe Pejčić

 • organizuje rad Odseka,
 • stara se o zakonitom, blagovremenom obavljanju   poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca,
 • parafira izveštaje o radu koji se podnose  šefu Službe,
 • pomaže šefu Kabineta u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz delokruga rada Odseka,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu  zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje  o prisutnosti na radu  šefu Kabineta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta  i načelnika Uprave

Odsek za poslove informisanja

Šef odseka:

 

 • organizuje rad Odseka,
 • stara se o zakonitom, blagovremenom obavljanju  poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca,
 • parafira izveštaje o radu koji se podnose  šefu Kabineta,
 • pomaže šefu Kabineta u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz delokruga rada Odseka,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje o prisutnosti na radu  šefu Kabineta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta  i načelnika Uprave

Odsek za poslove upravljanja projektima

Šef odseka:

– organizuje i odgovara za rad Odseka,
– stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanjuposlova i punoj zaposlenosti izvršilaca,
– upravlja projektima,
– stara se o pripremi, izradi i realizaciji projekata,
– komunicira sa projektnim partnerima i sarađuje sa drugim organima i organizacijama,
– parafira izveštaje o realizaciji projekata po fazama  koji se podnose šefu Kabineta,
– pomaže šefu Kabineta u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz delokruga rada Odseka,
– vodi evidenciju o prisutnosti na radu  zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje o prisutnosti na radu  šefu Kabineta,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta i načelnika Uprave.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd