Кабинет председника

Послови Кабинета председника градске општине

 • Стручни, саветодавни, организациони и административно-технички послови везани за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника градске општине;
 • Сазивање и припремање колегијума и других радних састанака председника и заменика председника градске општине;
 • Праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине градске општине;
 • Припрема материјала о којима одлучује председник и заменик председника градске општине;
 • Евидентирање и праћење извршавања донетих аката председника и заменика председника градске општине;
 • Распоређивање аката, предмета и сређивање документације везане за активност председника и заменика председника градске општине;
 • Израда календара активности председника и заменика председника градске општине;
 • Информисање, протокол и комуникација за потребе председника и заменика председника градске општине;
 • Координирање активности на остваривању јавности рада Скупштине градске општине;
 • Сарадња са медијима ради информисања шире јавности;
 • Израда прес клипинга;
 • Послови Сервисног центра у вези комуникације са грађанима;
 • Други послови по налогу председника и заменика председника градске општине.

Шеф кабинета:
Татјана Китановић

Одсек за послове сервисног и пријемног центра

Шеф одсека
Ђорђе Пејчић

 • организује рад Одсека,
 • стара се о законитом, благовременом обављању   послова и пуној запослености извршилаца,
 • парафира извештаје о раду који се подносе  шефу Службе,
 • помаже шефу Кабинета у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду  запослених и подноси месечне  извештаје  о присутности на раду  шефу Кабинета,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета  и начелника Управе

Одсек за послове информисања

Шеф одсека:

 

 • организује рад Одсека,
 • стара се о законитом, благовременом обављању  послова и пуној запослености извршилаца,
 • парафира извештаје о раду који се подносе  шефу Кабинета,
 • помаже шефу Кабинета у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду запослених и подноси месечне  извештаје о присутности на раду  шефу Кабинета,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета  и начелника Управе

Одсек за послове управљања пројектима

Шеф одсека:

– организује и одговара за рад Одсека,
– стара се о законитом и благовременом обављањупослова и пуној запослености извршилаца,
– управља пројектима,
– стара се о припреми, изради и реализацији пројеката,
– комуницира са пројектним партнерима и сарађује са другим органима и организацијама,
– парафира извештаје о реализацији пројеката по фазама  који се подносе шефу Кабинета,
– помаже шефу Кабинета у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
– води евиденцију о присутности на раду  запослених и подноси месечне  извештаје о присутности на раду  шефу Кабинета,
– обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и начелника Управе.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд