Skupština opštine

Skupština opštine Novi Beograd broji 49 odbornika.

Odborničke grupe:

  1. Aleksandar Šapić- Za predsednika opštine Novi Beograd-21  odbornik
  2. Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje-17 odbornika
  3. Dosta je bilo- Saša Radulović- 5 odbornika
  4. Za pravednu Srbiju- Demokratska stranka – 3 odbornika
  5.  Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka- 3 odbornika

Predsednik Skupštine gradske opštine Novi Beograd: Aleksandar Šapić

Predsednik Skupštine gradske opštine organizuje rad Skupštine gradske opštine; saziva sednice, predlaže dnevni red, predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine gradske opštine, potpisuje akte koje donosi Skupština gradske opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Sekretar Skupštine opštine: Zoran Stamenković

Stara se o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

 

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd