Vesti

| 30.09.2016 - 13:47h

Javni poziv za dohodovno osnaživanje porodica interno raseljenih lica

Na osnovu  člana 11. Pravilnika o radu Komisije, broj: II-404-3 /2016 od 28.09.2016. godine , Komisija za izbor korisnika dana 29.09.2016. godine UPUĆUJE

 

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI  ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE  PORODICA INTERNO RASELjENIH  LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodela jednokratne i bespovratne pomoći u robi i materijalu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj delatnosti, u maksimalnom iznosu do RSD  200.000,00 (dvestahiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu, koju je, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na svojoj teritoriji obezbedila  Gradska opština Novi Beograd.

 

USLOVI I KRITERIJUMI

 

Korisniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva može biti dodeljena Pomoć pod sledećim uslovima:

 1. da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca);
 2. da imaju imaju boravište/prebivalište na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd;
 3. da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili  ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 4. da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
 5. da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;
 6. da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:

– Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlansik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;

– Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnost i

– Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

 

Komisija donosi odluku o dodeljivanju pomoći, na osnovu reda prvenstva, sačinjenog prema kriterijumima propisanim pravilnikom broj: II-404-3/2016. od 28.09.2016.. godine.

KORISNIK KAO PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA SEBE I ČLANOVE PORODIČNOG DOMAĆINSTVA DOSTAVLjA SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. popunjen obrazac Prijave;
 2. fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (za podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice );
 3. fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
 4. izjavu overenu kod nadležnog organa overe da podnosilac Prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 5. dokaz o prihodima:

a) za nezaposlene, izjava overena u organu uprave ili sudu da je lice ne zaposleno i da nema primanja;

b) za zaposlene, potvrda poslodavca o visini primanja za mesec koji predhodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv ili izjava da podnosilac prijave odnosno član porodičnog domaćinstva ostvaruje neke povremene prihode;

v) ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja Prijave na Javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – izjava overena u organu uprave ili sudu  da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije  u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

 1. dokaz o školovanju – potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života;
 2. dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju  – rešenje/potvrda nadležnog organa;
 3. rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu koja su telesno invalidna ili sa smetnjama u razvoju;
 4. kod jednoroditeljskih porodica prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva; rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje izjavu overenu kod nadležnog organa overe da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima a da, u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 5. potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć.
 6. potvrda da je  Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;
 7. dokaz da ima registrovanu delatnost;
 8. dokaz da pokreće aktivnost:

(1)  da je registrovao i pokreće novu aktivnost,

(2) izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

Komisija za izbor korisnika po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o prebivalištu/boravištu za podnosioca Prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, potvrdu Komesarijata da je lice evidentirano kao interno raseljeno lice (u slučaju da podnosilac Prijavene dostavi fotokopiju legitimacije internoraseljenog lica, za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljena lica).

Dokaze iz stava 1 ovog člana, za potrebe postupka u skladu sa članom 103. stav1. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS 18/16) ( u daljem tekstu: ZUP ), pribaviće po sužbenoj dužnosti Komisija, osim ukoliko stranka u skladu sa članom 103. Stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Svi dokazi  se podnose  u fotokopiji, a originalna dokumenta na zahtev Komisije.

 

PODNOŠENjE ZAHTEVA

 

Podnosioci zahteva po javnom pozivu prijavne obrasce preuzimaju u Kabinetu građana Gradske opštine Novi Beograd, na prvom spratu.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Pisarnice  Uprave Gradske opštine Novi Beograd  ili poštom na adresu:

 

Gradska opština Novi Beograd

“Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje

interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti“

Bulevar Mihajla Pupina 167

11070 Novi Beograd

 

Rok za podnošenje prijava  je 29.10.2016. godine.

 

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 3106-814 i 3106-706 ili svakog radnog dana od 14-16 časova u sali 3  GO Novi Beograd

 

KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE INTERNO RASELjENIH LICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

                                           

 

                                                                    

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd