Odeljenje za inspekcijske poslove

Nadležnosti opštinske građevinske inspekcije

Opštinski građevinski inspektori vrše poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje odobrenja izdaje opština (objekti do 800 m² bruto površine).

Građevinski inspektor proverava:

 • da li je za objekat koji se gradi, odnosno za vođenje radova izdata građevinska dozvola i podneta prijava o početku građenja,
 • da li je gradilište obeleženo na propisan način,
 • da li se objekat gradi prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola,
 • da li privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje gradi objekat, odnosno lice koje vrši stručni nadzor ispunjavaju propisane uslove,
 • da li je izvođač radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih objekata saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine,
 • da li izvođač radova vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije na propisan način,
 • da li je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola,
 • da li se objekat koristi za namenu za koju je izdata građevinska dozvola.

U vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor je ovlašćen da uše na gradilište i objekte u izgradnji , da traži isprave u cilju identifikacije lica, da uzima izjave od odgovornih lica, fotografiše ili sačini video snimak gradilišta ili objekta kao i da preduzima druge radnje vezane za inspekcijski nadzor, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

Ukoliko se izvode pojedinačne intervencije u stanovima koji se nalaze u zgradama za koje nije izdata upotrebna dozvola, nadzor vrši Gradska građevinska inspekcija.

Ovlašćenja građevinskog inspektora:

Građevinski inspektor ovlašćen je da:

 • naredi rešenjem uklanjanje objekta ili njegovog dela, ako se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole (ovo se odnosi na objekte izgrađene posle 11.09.2009. godine),
 • naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok za pribavljanje, odnosno izmenu građevinske dozvole, ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu,
 • naredi rešenjem zatvaranje gradilišta ako se objekat gradi, odnosno izvode pripremni radovi bez građevinske dozvole,
 • nalaže pribavljanje upotrebne dozvole, ako se objekat za koji je izdata građevinska dozvola koristi bez upotrebne dozvole,
 • donosi rešenje o uklanjanju objekta odnosno dela objekta, po dobijanju pravnosnažnog akta kojim se odbacuje ili odbija zahtev za legalizaciju.

Nadležnost komunalne inspekcije Gradske opštine Novi Beograd

Odsek komunalne inspekcija Uprave gradske opštine Novi Beograd vrši inspekcijski nadzor nad primenom sledećih Odluka:

ODLUKA O ODRŽAVANjU ČISTOĆE: -kontrola-

 • odlaganja smeća na mesto (deponiju) predviđeno prostornim planom;
 • čišćenja javnih površina;
 • ubacivanja smeća sa j.p. u slivnik;
 • prevoza smeća i fekalija uz standardne mere preventive;
 • odlaganja smeća van kontejnera;
 • odlaganja kabastog smeća pored kontejnera u zato određeno vreme;
 • bacanja papira i opušaka van korpi za đubre;
 • bacanja smeća na javnu površinu;
 • paljenja smeća i bacanja žara u kontejnere;
 • rasturanja reklamnih listića i plakata po javnoj površini;
 • cepanja drva ili uglja na javnoj površini;
 • pranja automobila na javnoj površini;
 • utovara ili istovara robe na mestima gde su hidranti;
 • čišćenja javne površine ispred stalnih i privremenih objekata od strane vlasnika ili korisnika;
 • ostavljanja na javnoj površini ostataka biljne mase prilikom kresanja drveća i košenja trave;
 • održavanja čistoće javne površine oko gradilišta od strane izvođača radova;
 • izlivanja septičkih jama na javnoj površini;
 • opravljanja vozila na javnoj površini i zamena ulja;
 • smeštanja robe i ambalaže na javnim površinama;

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU – kontrola –

 • ostavljanja havarisanih i neregistrovanih vozila i priključnih mašina i opreme na javnim površinama;
 • čišćenja javne površine od atmosferskih padavina (sneg i led) ispred zgrada i poslovnih objekata od strane JKP , pravnih i fizičkih lica koja koriste te objekte odnosne zemljište
 • čišćenja javne površine ispred stalnih i privremenih objekata od strane vlasnika ili korisnika;
 • ispravnosti poklopaca na šahtovima.
 • nedozvoljene prodaje robe van prodavnica i poslovnih objekata;
 • održavanje izloga u čistom i ispravnom stanju)
 • urednog održavanja i ispravnosti javnih časovnika;
 • održavanja urednih, čistih i u ispravnom stanju podzemnih prolaza i uređaja u njima;
 • održavanja čistih fasada zgrada i balkona;
 • održavanja čistim i urednim dvorišta stambenih zgrada;
 • održavanja čistim i urednim ograda oko stambenih i poslovnih zgrada;
 • održavanja čistim i urednim javne komunalne objekte;

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA – kontrola –

 • pravljenja buke u stanovima koja ugrožava ostale stanare;
 • pravljenja buke do sobne jačine različinim mašinama (radio, TV, muzički uređaji), pevanjem i sviranjem u stanu;
 • poštovanje kućnog reda u periodu od 13,00 do 17,00 i 22,00 do 05,00 časova (vreme odmora)
 • bacanja smeća i drugih otpadaka po zajedničkim prostorijama;
 • prljanja i oštećenja zidova po zajedničkim prostorijama;
 • držanja kućnih ljubimaca u skladu sa važećim propisima;
 • bespravnog uzurpiranja zajedničkih prostorija;

ODLUKA O DRŽANjU DOMAĆIH ŽIVOTINjA – kontrola –

 • izvođenja pasa bez povodca;
 • izvođenja pasa bez zaštitne korpe;
 • puštanja pasa da se slobodno kreću;
 • čišćenja javne površine ili zajedničke prostorije koje kućni ljubimci zaprljaju;
 • šišanja pasa na javnom mestu;
 • držanje pasa i mačaka u stanovima i dvorištima porodičnih stambenih zgrada;
 • golubova i pčela

ODLUKA O RADNOM VREMENU – kontrola –

 • kontrola pridržavanja odluke o radnom vremenu poslovnih objekata;

ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA – kontrola –

 • postavljanja objekata u skladu sa propisima;
 • postavljanja uz potrebna odobrenja u skladu sa dozvolom;

ODLUKA O OGLAŠAVANjU

 • kontrola postavljenih posebnih objekata za oglašavanje ( panoa i reklamnih plakata)  na javnoj površini, sredstva za oglašavanje na drugim površinama, stambenim i poslovnim objektima;

ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

 • Kontrola parkiranja motornih vozila u skladu sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na javnim parkiralištima;

ODLUKA O POSTAVLjANjU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA

 • postavljanje rashladnih vitrina i rashladnih komora za sladolede;
 • postavljanje tezgi, aparata za kokice i dr;

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd