Oдељење за инспекцијске послове

Надлежности општинске грађевинске инспекције

Општински грађевински инспектори врше послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које одобрења издаје општина (објекти до 800 м² бруто површине).

Грађевински инспектор проверава:

 • да ли је за објекат који се гради, односно за вођење радова издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења,
 • да ли је градилиште обележено на прописан начин,
 • да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола,
 • да ли привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор испуњавају прописане услове,
 • да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката саобраћаја, околине и заштиту животне средине,
 • да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописан начин,
 • да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола,
 • да ли се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска дозвола.

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да уше на градилиште и објекте у изградњи , да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања.

Уколико се изводе појединачне интервенције у становима који се налазе у зградама за које није издата употребна дозвола, надзор врши Градска грађевинска инспекција.

Овлашћења грађевинског инспектора:

Грађевински инспектор овлашћен је да:

 • нареди решењем уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе (ово се односи на објекте изграђене после 11.09.2009. године),
 • наложи решењем обуставу радова и одреди рок за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према грађевинској дозволи, односно главном пројекту,
 • нареди решењем затварање градилишта ако се објекат гради, односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе,
 • налаже прибављање употребне дозволе, ако се објекат за који је издата грађевинска дозвола користи без употребне дозволе,
 • доноси решење о уклањању објекта односно дела објекта, по добијању правноснажног акта којим се одбацује или одбија захтев за легализацију.

Надлежност комуналне инспекције Градске општине Нови Београд

Одсек комуналне инспекција Управе градске општине Нови Београд врши инспекцијски надзор над применом следећих Одлука:

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ: -контрола-

 • одлагања смећа на место (депонију) предвиђено просторним планом;
 • чишћења јавних површина;
 • убацивања смећа са ј.п. у сливник;
 • превоза смећа и фекалија уз стандардне мере превентиве;
 • одлагања смећа ван контејнера;
 • одлагања кабастог смећа поред контејнера у зато одређено време;
 • бацања папира и опушака ван корпи за ђубре;
 • бацања смећа на јавну површину;
 • паљења смећа и бацања жара у контејнере;
 • растурања рекламних листића и плаката по јавној површини;
 • цепања дрва или угља на јавној површини;
 • прања аутомобила на јавној површини;
 • утовара или истовара робе на местима где су хидранти;
 • чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника;
 • остављања на јавној површини остатака биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве;
 • одржавања чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова;
 • изливања септичких јама на јавној површини;
 • оправљања возила на јавној површини и замена уља;
 • смештања робе и амбалаже на јавним површинама;

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ – контрола –

 • остављања хаварисаних и нерегистрованих возила и прикључних машина и опреме на јавним површинама;
 • чишћења јавне површине од атмосферских падавина (снег и лед) испред зграда и пословних објеката од стране ЈКП , правних и физичких лица која користе те објекте односне земљиште
 • чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника;
 • исправности поклопаца на шахтовима.
 • недозвољене продаје робе ван продавница и пословних објеката;
 • одржавање излога у чистом и исправном стању)
 • уредног одржавања и исправности јавних часовника;
 • одржавања уредних, чистих и у исправном стању подземних пролаза и уређаја у њима;
 • одржавања чистих фасада зграда и балкона;
 • одржавања чистим и уредним дворишта стамбених зграда;
 • одржавања чистим и уредним ограда око стамбених и пословних зграда;
 • одржавања чистим и уредним јавне комуналне објекте;

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА – контрола –

 • прављења буке у становима која угрожава остале станаре;
 • прављења буке до собне јачине различиним машинама (радио, ТВ, музички уређаји), певањем и свирањем у стану;
 • поштовање кућног реда у периоду од 13,00 до 17,00 и 22,00 до 05,00 часова (време одмора)
 • бацања смећа и других отпадака по заједничким просторијама;
 • прљања и оштећења зидова по заједничким просторијама;
 • држања кућних љубимаца у складу са важећим прописима;
 • бесправног узурпирања заједничких просторија;

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – контрола –

 • извођења паса без поводца;
 • извођења паса без заштитне корпе;
 • пуштања паса да се слободно крећу;
 • чишћења јавне површине или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају;
 • шишања паса на јавном месту;
 • држање паса и мачака у становима и двориштима породичних стамбених зграда;
 • голубова и пчела

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ – контрола –

 • контрола придржавања одлуке о радном времену пословних објеката;

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА – контрола –

 • постављања објеката у складу са прописима;
 • постављања уз потребна одобрења у складу са дозволом;

ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ

 • контрола постављених посебних објеката за оглашавање ( паноа и рекламних плаката)  на јавној површини, средства за оглашавање на другим површинама, стамбеним и пословним објектима;

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

 • Контрола паркирања моторних возила у складу са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом на јавним паркиралиштима;

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

 • постављање расхладних витрина и расхладних комора за сладоледе;
 • постављање тезги, апарата за кокице и др;

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд